top of page

YLEISET PALVELUEHDOT

Soveltamisala 

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Equidea oyn tai sen alla toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien tuottamiin palveluihin. Näitä ehtoja ei sovelleta lääkkeen, tavaran tai ravinnon myyntiin. 

Palvelut kattavat kaikki eläinlääkäri-, koulutus-, valmennus-, konsultaatio- ja tutkimustoiminnot sekä niihin liittyvät tukitoiminnot kuten ajanvarauksen ja laskutuksen. Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista osapuolet eivät voi sopia toisin. 

Sopimusosapuolet ja vastuu palvelusta 

Palveluita Equidea oy:ssä voi tarjota työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja tai nämä yhdessä. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta tarjota asiakkaalle palvelua. Ammatinharjoittaja ja yhtiö toimivat erillisinä sopijaosapuolina asiakkaaseen ja potilaaseen nähden ja kumpikin vastaa omasta palvelustaan suoraan näille. Equidea oy ja ammatinharjoittaja eivät vastaa toistensa puolesta. Ammatinharjoittajalla ja yhtiöllä on oma vakuutusturvansa. Equidea oy ja ammatinharjoittajat antavat pyydettäessä lisätietoja asemastaan. 

Sopimuksen syntyminen ja sisältö 

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus syntyy, kun asiakas ja palvelun tarjoaja sopivat ajanvarauksesta. Asiakas voi tehdä ajanvarauksen eläinlääkäriasemalla, puhelimitse sähköpostitse tai eläinlääkäriaseman verkkosivuilla. 

Peruutus ja viivästys 

Ajanvaraus tulee peruuttaa tai siirtää puhelimitse klinikan aukioloaikojen puitteissa, kuitenkin viimeistään 24 h ennen varattua aikaa. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta, muutoksesta tai peruuttamattomasta ajasta veloitamme puolet varatusta toimenpiteestä, tai vähintään 80 €.

 

Palveluntarjoaja pyrkii ottamaan asiakkaan tai/ja potilaan vastaan sovittuna aikana. Palvelun luonteesta johtuen sovittua aikaa ei voida taata. Jos palvelun tarjoaja on myöhässä yli 30 minuuttia, asiakkaalla on oikeus perua aika ilmoittamalla siitä palvelun tarjoajalle. 

Jos asiakas tai/ja potilas saapuu myöhässä, yritämme sovittaa palvelun jäljellä olevaan aikaan. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan voi taata toimenpiteen onnistumista lyhyemmässä ajassa eikä ole aloittamaan sovittua toimenpidettä, jos sitä ei voida suorittaa sovitussa aikataulussa.  

Hinnat 

Yhtiön ja ammatinharjoittajan palveluiden osalta sovelletaan kulloinkin voimassa olevia hinnastoja. Johtuen palvelun luonteesta kaikkia tarpeellisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä ei voida etukäteen arvioida, vaan annetut hinta-arviot ovat viitteellisiä. Hinta-arviot annetaan kuitenkin aina pyydettäessä ja ne ovat voimassa kuukauden ajan annetusta ajankohdasta. 

Maksuehto 

Ellei erikseen toisin sovita, asiakas maksaa palvelun käteismaksuna yhtiön hyväksymillä maksukorteilla tai käteisellä käynnin yhteydessä.  

Palvelun tarjoaja on oikeutettu perimään ennakkomaksua tarpeen vaatiessa. Asiakkaan tulee ilmoittaa ennen ajanvarausta ja varsinaista palvelua, jos asiakas on maksukyvytön tai ei voi muusta syystä maksaa palvelua edellä kerrotulla tavalla. Palvelun tarjoajalla on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteensa, jos ilmenee seikkoja, joiden nojalla on syytä epäillä, että asiakas jättää sopimusvelvoitteensa täyttämättä. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut. 

Palvelun tarjoajasta riippumaton ulkopuolinen rahoituspalvelun tarjoaja voi tarjota asiakkaalle myös osamaksurahoitusta erillisen rahoitussopimuksen perusteella. Osamaksurahoituksessa noudatetaan rahoituksen tarjoajan ja asiakkaan välistä rahoitussopimusta sekä siihen liittyviä maksu- ja muita ehtoja. Palveluntarjoaja ei ole rahoitussopimuksen osapuoli eikä vastaa siihen sisältyvien velvollisuuksien täyttämisestä. 

Mikäli asiakas ei maksa itse palvelua, asiakkaan on selvitettävä ja varmistettava maksujärjestely ajanvarauksen yhteydessä sujuvan palvelun varmistamiseksi. Jos asiakkaan ilmoittama taho ei ole velvollinen maksamaan palvelua, vastaa asiakas maksusta. 

Asiakas- ja potilastiedot sekä vaitiolovelvollisuus 

Asiakas- ja potilastietojen laatimisen, säilyttämisen ja luovutuksen sekä vaitiolovelvollisuuden osalta noudatetaan niitä koskevia lakeja ja muita säädöksiä. 

Palvelun ominaisuudet ja laatu 

Eläinlääkinnän osalta palvelun laatu ja hoitovirheet määritellään eläinlääkintään soveltuvassa lainsäädännössä. Yhtiö noudattaa toiminnassaan hyvää hoitokäytäntöä ja pyrkii edistämään korkeatasoisen eläinlääkinnän saatavuutta. Palvelun luonteesta johtuen palveluntarjoaja ei voi taata tiettyä lopputulosta, sairaudesta tai vammasta paranemista eikä kaikissa tilanteissa välttää epämiellyttävän kokemuksen tuottamista asiakkaan eläimelle. Internetsivuilla ja muussa viestinnässä esitetty tieto on vain viitteellistä eikä ole osa sopimusta. 

Palautteiden ja vaatimusten käsittely 

Palvelua koskevat erimielisyydet käsitellään ensisijaisesti viivytyksettä asiakkaan ja palvelun antaneen eläinlääkärin tai muun henkilön välillä. Jos asia ei tässä keskustelussa selviä, vaatimus voidaan toimittaa myös yhtiön ilmoittamalle käsittelijälle. Työsuhteista henkilökuntaa koskevissa palautteissa palautteen käsittelystä vastaa yhtiön lähiesimies. Ammatinharjoittajaa koskevat vaatimukset välitetään ammatinharjoittajalle. Vaatimukset on tehtävä palvelun tarjoajalle ilman aiheetonta viivästystä 2 viikon kuluessa palvelutapahtumasta. Palvelusta voidaan tehdä myös lausuntopyyntö sitä koskevien säädösten mukaisesti eläinlääkintävahinkolautakunnalle. 

Vahingonkorvaus 

Palvelun tarjoaja vastaa palvelua tuotettaessa aiheutuneesta vahingosta. Palvelun tarjoajan vastuu rajoittuu palvelusta maksettuun hintaan. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa välillistä vahingoista, kolmannen osapuolen kustannuksista eikä ylivoimaisesta esteestä aiheutuvista viivästyksistä tai vahingoista. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sairaalabakteeri keskeytymisen tai muun viivästymisen syynä, vastaanottavan ammattihenkilön sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota palvelun tarjoaja ei voi kohtuudella poistaa. 

 

REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolaki (523(1999) 10 § 

Laatimispäivä 16.02.2017 

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot Equidea oy Puh. 045-1369 887  

Rekisterin nimi Equidea asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käytämme equidea.fi- kautta ja asiakaskäynneillä annettua henkilökohtaista tietoa ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon tieto on kerätty, kuten asiakassuhteiden viestintää, hoitoa ja ylläpitoa, kyselyyn tai kilpailuun osallistumista, näytepakkauksen tai pyydettyjen lisätietojen lähettämistä varten, verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin sekä markkinointitarkoituksiin. 

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai asiakaskäynnillä ilmoittaessaan. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Ei henkilötietojen luovutuksia kolmansille osapuolille ilman asiakkaan omaa suostumusta. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:nulkopuolelle 

Ei henkilötietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.  

  

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin. 

Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

bottom of page